23 Jul

SPF, DKIM, DMARC

SPF, DKIM, DMARC

เครื่องมือเหล่านี้มีกระบวนการป้องกันและยืนยันตัวตนก่อนการส่งอีเมล ซึ่งช่วยให้อีเมลได้รับการป้องกันข้อมูลที่ดีกว่าเดิม

Leave a Reply