8 Jul

data science

data science

‘Data Science’ เป็นวิธีการที่ใช้รวบรวมข้อมูลเชิงลึกที่มีอยู่ภายในฐานข้อมูลขององค์กรมาวิเคราะห์สถิติ ไปจนถึงกระบวนการ Machine Learning บน Cloud Server

Leave a Reply